Trasy rowerowe w Bielsku -Białej

„Trasy rowerowe w Bielsku -Białej” nr PL-SK/BES/IPP/III/16
Czas trwania działań 01.02.2013 – 30.01.2014

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

w 85%, w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska – Republika Słowacka

2007-2013 oraz z budżetu państwa w 10% za pośrednictwem Euroregionu Beskidy

Opis projektu

Beskidzkie Towarzystwo Cyklistów (BTC) w 2010 roku oznkowało trasę rowerową z Bielska -Białej na Słowację - 163km. Jest to cyklomagistrala wpisującą się w śląską sieć tras rowerowych (trasa nr 1 łącząca Katowice z granicą Polsko -Słowacką). W latach 2011-2012 BTC oznakowliśmy 83km tras rowerowych w powiecie bielskim. Ze skali międzynarodowej przez skalę powiatu zmierzamy do uszczegółowienia rozwoju produktu turystycznego jakim jest oznakowanie tras rowerowych i proponujemy ten oto projekt „Trasy Rowerowe w Bielsku -Białej” jako odpowiedź na zapotrzebowanie mieszkańców miasta i okolic oraz słowackich turystów. Projekt jest kontynuacją rozbudowy sieci oznakowanych tras rowerowych i infrastruktury rowerowej.

Cele projektu

Głównym celem projektu o nazwie „Trasy rowerowe w Bielsku -Białej” jest wzmocnienie współpracy pomiędzy społecznościami po obu stronach granicy w dziedzinie wymiany myśli technicznej, kreatywności w obszarze oznakowania tras rowerowych w przygranicznym rejonie Euroregionu Beskidy. Ożywienie turystyki w tymże obszarze wpłynie na współpracę i rozwój turystyki obu krajów.

Cele bezpośrednie to:

 1. Rozwój oznakowanych tras rowerowych oraz infrastruktury rowerowej.
 2. Rozwój turystyki międzynarodowej polsko - słowackiej.
 3. Rozwój transportu rowerowego w mieście przez oznakowanie tras łączących centrum miasta z jego dzielnicami: Wapienicą, Starym Bielskiem ,Kamienicą i Hałcnowem oraz osiedlami Złote Łany, Karpackim, Beskidzkim i Wojska Polskiego. Rozwój i oznakowanie tras tematycznych w rejonie Doliny Wapienicy, Olszówki, Cygańskiego Lasu, w rejonie Starego Bielska, Grodziska. Będą to nowe odcinki tras oraz łączniki do już istniejących. Modernizacja Wiślanej Trasy Rowerowej ( WTR ) oraz Międzynarodowego Szlaku Greenways Planujemy oznakowanie 60 km tras rowerowych. Zapoczątkowanie budowy punktów informacji turystyki rowerowej z tablicą informacyjną zawierającą szczegółową mapę. Planowanych jest dziesięć takich miejsc, w których najchętniej zatrzymują się turyści rowerowi.
 4. Promocja projektu na stronie internetowej www.projekt.btcbb.pl skupiającej wszystkie informacje dotyczące projektu, dla ułatwienia turystycznych kontaktów transgranicznych.

Bezpośredni adresaci projektu

Docelowe grupy, których będzie dotyczył projekt to:

 • mieszkańcy miasta Bielska -Białej i okolic, którzy korzystać będą z oznakowanych tras rowerowych i infrastruktury rowerowej
 • turyści rowerowi z rejonów przygranicznych, którzy mogą korzystać z map z atrakcjami wydanych w języku polskim i słowackim
 • turyści ogólni korzystający z punktów informacyjnych oraz wydanej mapy z opisem atrakcji
 • turyści odwiedzający wieże widokowe po stronie słowackiej
 • biura podróży, obiekty oferujące usługi turystyczne, punkty informacji turystycznej uzyskują nowy produkt turystyczny, który mogą promować poszerzając ofertę swoich usług.


1. PARTNERSTWO

1.1 Spotkania partnerskie koordynatorów projektu. Spotkania odbywać się będą trzykrotnie oraz na zakończenie w ostatnim miesiącu trwania projektu.

Tematyka:

 • Zapoznanie się nowatorskimi rozwiązaniami w dziedzinie materiałów służących do oznakowania tras.
 • Przegląd informacji na temat infrastruktury rowerowej i jej użytkowników oraz znaczenia punktów informacyjnych (z dziedziny tras rowerowych) na terenie Żylinskiego Samosprawnego Kraju.
 • Porównanie systemów oznakowania w Polsce i na Słowacji w oparciu o europejskie metody wytyczania tras według standardów projektowych dla dróg rowerowych (program pięciu wymogów CROW).
 • Zagadnienia, polityka zrównoważonego transportu, strategia rozwoju ciągów rowerowych, Polityka transportowa Polski ( lata 2006-2025)- porównanie z analogiczną po stronie słowackiej.
 • Promowanie roweru jako ekologicznego środka transportu.
 • Promowanie roweru przez edukację społeczną.
 • Transport rowerowy w międzynarodowych dokumentach strategicznych.
 • Zużycie energii przez rowerzystów w zależności od rodzaju nawierzchni.

1.2 Komunikowanie i wymiana informacji między partnerami podczas trwania projektu.

2. WYZNACZANIE TRAS ROWEROWYCH

 1.   Praca w terenie - przygotowanie wstępnych informacji do opracowania projektu organizacji ruchu.
 2. Projekt organizacji ruchu- dokument zawierający wszystkie dane do zalegalizowania trasy. Projekt organizacji jest podstawowym dokumentem o technicznych parametrach trasy nieodzownym do przedłożenia w instytucjach opiniujących.
 3. Legalizacja tras rowerowych - proces uzyskiwania opinii, pozwoleń i zatwierdzeń do projektu organizacji ruchu w instytucjach opiniujących (MZD, PZD, UM, Policja GDDKiA, itp.)
 4. Legalizacja punktów informacyjnych z mapą – proces uzyskania opinii i pozwoleń na zamontowanie tablic informacyjnych z mapą.
 5. Oznakowanie tras rowerowych. Działania mają na celu fizyczne oznaczenie wszystkich tras znakiem malowanym, tabliczkami drogowymi i słupkami ze znakami drogowymi typu R.
 6. Ustawienie 10 punktów w postaci tablic informacyjnych z mapą w wyznaczonych miejscach.

3.PROMOCJA PROJEKTU

 1. Akcja promocyjna: Rajd Rowerowy, który będzie miał charakter międzynarodowej promocji. Rajd finalizował i promował będzie ważny etap projektu dotyczący wyznaczania i legalizacji tras. Na tym etapie będziemy mogli oficjalnie promować nowo powstające produkty turystyczne obu krajów.
 2. Wydanie mapy 7 000 sztuk. Mapa zawierać będzie wszystkie informacje na temat tras rowerowych w Bielsku -Białej, informacje o historycznej trasie naszego partnera.
 3. Dystrybucja materiałów promocyjnych. Planujemy wydanie 7 tys. egzemplarzy mapy, która zawierać będzie podstawowe informacje dla każdego adresata projektu. Mapa zostanie dystrybuowana do partnera projektu, do informacji turystycznych oraz podczas targów i imprez rowerowych.
 4. Informacje na stronie www.projekt.btcbb.pl – strona funkcjonuje od 2010 roku i zawiera wszystkie informacje o oznakowanych trasach rowerowych w ramach mikroprojektów.

powrót