Trasy rowerowe w Wilamowicach

„ Trasy rowerowe w Wilamowicach ” nr PL-SK/BES/IPP/III/95
 
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
 w 85%, w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska – Republika Słowacka
 2007-2013 oraz z budżetu państwa w 10% za pośrednictwem Euroregionu Beskidy
 
OPIS PROJEKTU
 
Wilamowice to gmina, której walory kulturowe i rekreacyjne zachęcają do jej odwiedzenia i spędzania interesująco czasu. Godne polecenia jest zwiedzanie licznych pomników przyrody, zabytków oraz obiektów kultu sakralnego. Wschodnią granicę gminy stanowi rzeka Soła, która ze swoimi rozlewiskami i kamienistymi plażami tworzy doskonałe tereny rekreacyjne i wypoczynkowe.
 
Wilamowickie tereny posiadają bogatą gamę ulic o niskim natężeniu ruchu biegnącym malowniczymi terenami.
 
Na pograniczu Bielska –Białej i Wilamowic istnieją następujące trasy, do których można dołączyć trasy wilamowickie:
 • 001 – Dookoła Bielska-Białej
 • 005 – Bielsko-Biała – Hałcnów
 Rejon Turca położony pomiędzy Małą a Wielką Fatrą ma doskonałe trasy rowerowe, trasy piesze oraz komplementarną bazę turystyczną, ścieżki historyczne, ścieżki dydaktyczne, kulturowe i inne.
 
Wilamowickie trasy to propozycja będąca uatrakcyjnieniem oferty turystycznej dla podróżujących cyklistów polskich i słowackich.
 
 CELE PROJEKTU
 
Głównym celem projektu o nazwie „Trasy Rowerowe w Wilamowicach” jest wzmocnienie współpracy pomiędzy społecznościami po obu stronach granicy.
 
Atrakcje turystyczne Turca oraz sposoby realizacji inwestycji związanych z produktem turystycznym w rejonie Martina jest motywacją do rozwijania kontaktów.
 
Opisanie ciekawostek polskiego terenu na potrzeby wydania mapy zachęci turystów słowackich do odwiedzania Wilamowic. Ożywi to turystykę w tymże obszarze i wpłynie na współpracę obu krajów.

Cele bezpośrednie to:

1. Rozwój oznakowanych tras rowerowych oraz infrastruktury rowerowej.
2. Rozwój turystyki międzynarodowej polsko - słowackiej.
3. Rozwój transportu rowerowego jako alternatywa komunikacji.
4. Rozwój strony internetowej www.projekt.btcbb.pl jako nośnika wszystkich informacji o trasach      rowerowych na terenie powiatu bielskiego
5. Promocja projektu na stronie internetowej www.projekt.btcbb.pl, mapach i trzech punktach                       informacyjnych. 
6. Współpraca ze środowiskiem osób z dysfunkcja wzroku.
 

„Trasy rowerowe w Wilamowicach” są kontynuacją wieloletniej współpracy turystów rowerowych ze Słowacji, a szczególnie z rejonu Turca, którzy wspierają ideę rozbudowy oznakowanych tras rowerowych na terenie przygranicznym i chętnie odwiedzają nasze strony. Celem projektu jest wpisanie się w oczekiwania miast, gmin i samych turystów dla wzmocnienia współpracy pomiędzy społecznościami po obu stronach granicy.

 
BEZPOŚREDNI ADRESACI PROJEKTU

Docelowe grupy, których będzie dotyczył projekt to:
 • turyści podróżujący na rowerze po terenie Euroregionu Beskidy
 • mieszkańcy Wilamowic i okolic, którzy korzystać będą z oznakowanych tras rowerowych i infrastruktury rowerowej.
 • turyści, którzy mogą korzystać z map z atrakcjami wydanych w języku polskim i słowackim.
 • turyści korzystający z punktów informacyjnych oraz wydanej mapy z opisem atrakcji.
 • biura podróży, obiekty oferujące usługi turystyczne, punkty informacji turystycznej uzyskują nowy produkt turystyczny, który mogą promować poszerzając ofertę swoich usług.
DZIAŁANIA
 
 1. Partnerstwo

 Spotkania partnerskie koordynatorów projektu odbywać będą się kolejno w drugim i trzecim miesiącu trwania projektu oraz na zakończenie w ostatnim miesiącu.

Tematy:

 • atrakcje turystyczne Turca oraz sposoby realizacji inwestycji związanych z produktem turystycznym w rejonie Martia.
 • opis ciekawostek do wydania mapy , które zachęcą turystów słowackich do odwiedzania Wilamowic.
Przygotowanie imprezy promującej projekt „Wilamowickie trasy rowerowe”
 
1.2 Komunikowanie i wymiana informacji między partnerami projektu.
Jest to część dopełniająca wspólną i harmonijną realizację projektu.
Planujemy komunikację osobistą , telefoniczną , mailową w trakcie całego trwania projektu.
 

2. Wyznaczanie tras rowerowych

2.1 Praca w terenie

 • przygotowanie wstępnych informacji do opracowania projektu organizacji ruchu.
 2.2 Projekt organizacji ruchu dokument zawierający wszystkie dane do zalegalizowania trasy, jest to dokument, w którym znajdują się wszystkie informacje o przebiegu trasy, o umiejscowieniu znaków drogowych, każdy kilometr trasy znajduje swój graficzny odpowiednik właśnie w tym opracowaniu. Projekt organizacji jest podstawowym dokumentem o technicznych parametrach trasy nieodzownym do przedłożenia w instytucjach opiniujących.

2.3 Legalizacja tras rowerowych
 • proces uzyskiwania opinii, pozwoleń i zatwierdzeń do projektu organizacji ruchu  w instytucjach opiniujących (MZD, PZD, UM, olicja GDDKiA, itp.)
 2.4 Legalizacja punktów informacyjnych z mapą
 •  proces uzyskania opinii i pozwoleń na zamontowanie tablic informacyjnych z mapą.
 2.5 Oznakowanie tras rowerowych. Działania mają na celu fizyczne oznaczenie wszystkich tras znakiem malowanym , tabliczkami drogowymi i słupkami ze znakami drogowymi typu R.

2.6 Ustawienie 3 punktów informacyjnych w postaci tablic informacyjnych z mapą w wyznaczonych miejscach.
 
 Montaż elementów konstrukcyjnych do zawieszenia tablicy przedstawiającej przebieg tras   rowerowych oraz opis. Tablice na trwałe związane będą z gruntem, zawieszone na dwóch słupach w 3 zatwierdzonych miejscach, wskazanych w projekcie organizacji ruchu.
 
3. Promocja projektu
 
3.1 Akcja promocyjna: „Wilamowickie trasy rowerowe”
Partnerzy wspólnie opracują plan imprezy, przebieg i zabezpieczą uczestników. Rajd finalizował i promował będzie ważny etap projektu dotyczący wyznaczania i legalizacji tras.

 3.2 Wydanie mapy 7000 sztuk.
Materiał promocyjny z naniesioną profesjonalną mapą zawierającą przebieg i lokalizację tras rowerowych i punktów infrastruktury, opisy i zdjęcia ciekawych miejsc.
 
3.3. Dystrybucja materiałów promocyjnych.
Planujemy wydanie 7 tys. egzemplarzy mapy, która zawierać będzie podstawowe informacje dla adresatów projektu.
3.4 Informacje na stronie www.projekt.btcbb.pl  - strona funkcjonuje od 2010 roku i zawiera wszystkie informacje o oznakowanych trasach rowerowych w ramach mikroprojektów.
3.5 Informacja do mediów
 
 
3.6 Informacja na zakupionym sprzęcie.

powrót