Co słychać tu i tam 2016 / 2015

14.04.2016 Konferencja prasowa
 
Beskidzkie Towarzystwo Cyklistów jest inicjatorem:
 
Konferencji prasowej "20-lecie Bielskich Rodzinnych Rajdów Rowerowych"
Konferencja w dniu 14 kwietnia o godzinie 12.15 w Sali nr 31 Ratusza.
Patron konferencji prasowej – Prezydent Miasta Bielska-Białej - Jacek Krywult
Inicjator konferencji Beskidzkie Towarzystwo Cyklistów – Jolanta Koźmin
Współpraca
Wydział Promocji Miasta Bielska-Białej
Wydział Kultury Fizycznej i Turystyki Bielska-Białej
Miejski Zarząd Dróg Bielska-Białej
2B Eco Riders – Jakub Jonkisz
Oficer Rowerowy woj. Śląskiego – Aleksander Kopia

Program
1. Powitanie Prezydenta Miasta Bielska Białej Jacka Krywulta
2. 1996 – 2016 Bielskie Rodzinne Rajdy Rowerowe - 20 lat jesteśmy razem –
Trasy rowerowe w Bielsku-Białej - Jolanta Koźmin
3. Bezobsługowa wypożyczalnia rowerowa
4. Droga rowerowa dookoła lotniska
5. Enduro Trails - 4 trasy rowerowe w rejonie Koziej Góry oraz kontynuacja na zboczach Szyndzielni – zrealizowane dzięki Budżetowi Obywatelskiemu Bielska-Białej z inicjatywy 2B Eco Riders – Jakub Jonkisz.
6. „O dobrych praktykach rowerowych”- Oficer Rowerowy woj. Śląskiego Aleksander Kopia
 
 
 

Komorowice - droga dla rowerów - czy nam ją odbiorą?

http://komorowice.pl/138-legalnie-po-sciezce-rowerowej

W imieniu Beskidzkiego Towarzystwa Cyklistów zgłosiłam protest do Prezydenta Miasta dotyczący wniosku dwóch radnych z naszego okręgu, którzy złożyli wniosek o dopuszczenie ruchu pieszego po drodze dla rowerów przy ulicy Grażyńskiego.


W opinii radnych Bronisława Szafarczyka i Przemysława Drabka istnieją ku temu podstawy prawne.

Przeprowadzone przez radnych obserwacje prowadzą do wniosku, iż warunki ruchowe dają możliwość skorzystania z zapisu w punkcie 4.2.19 załącznika do rozporządzenia Ministerstwa Infrastruktury o możliwości połączenia drogi dla pieszych i rowerzystów (wspólne użytkowanie drogi dla pieszych i rowerzystów może być stosowane, jeżeli natężenie ruchu pieszego nie przekracza 450 osób/h, a natężenie rowerów nie przekracza 50 rowerów/h lub też ruch pieszy nie jest większy niż 50 osób/h, a ruch rowerowy nie przekracza 250 rowerów/h).

Wyżej wymieniona zapisy mówią o możliwości, a nie konieczności.

Kategorycznie środowisko rowerowe sprzeciwia się wprowadzeniu proponowanych zmian czyli połączenia drogi dla rowerów dwukierunkowej ze ścieżką dla pieszych.

Wpłynie to na pogorszenie komfortu i bezpieczeństwa.

Wzdłuż ulicy Grażyńskiego jest odrębna ścieżka dla pieszych po której pieszy może bezpiecznie poruszać się.

Po drodze rowerowej przebiega główny śląski szlak rowerowy – czerwony -łączący Katowice, Pszczynę, Bielsko-Biała, Żywiec z granicą PL/SK

Proszę zwrócić uwagę na komunikację rowerową i pieszą na Lotnisku, gdzie ruch pieszy i rowerowy jest oddzielony, a jednak mimo to dochodzi do licznych kolizji pieszych i rowerzystów.

Środowisko rowerowe jest zbulwersowane taką postawą radnych, którzy wcześniej deklarowali nam poparcie.

Jolanta Koźmin
prezes stowarzyszenia
 

 
18-20.11.2015 Konferencja w Urzędzie Miasta Krakowa
 
Na konferencję przybyli działacze z najbardziej rozwiniętych rowerowo miast Polski – Gdańsk, Wrocław, Lublin, Kraków oraz prezes Francuskiej Federacji Rowerzystów. Trzy dni podsumowało 20-lecie działalności MIASTA DLA ROWERÓW oraz wzmocniło siły na rzecz rozwoju polityki rowerowej w Polsce.
 
A oto osoby i tematy tej debaty:
 
Marcin Wójcik, oficer rowerowy Krakowa-Krakowska polityka rowerowa
Marcin Hyła, prezes stowarzyszenia Miasta dla Rowerów-Referendum rowerowe w Krakowie i jego następstwa
Rafał Terkalski, stowarzyszenie Kraków Miastem Rowerów-Prezentacja Raportu nt. krakowskiej polityki rowerowej
Ireneusz Łuczak, prezes EC Engineering-System dopłat dla pracowników dojeżdżających do pracy rowerem
Dariusz Niewitała, Wydział Gospodarki Komunalnej UMK-Projekt edukacji rowerowej STARS!
Jacek Ziebura, firma Neuteno-Koncepcja budowy sieci turystycznych tras rowerowych w Województwie
Małopolskim
 Michał Żuławiński, Wydział Gospodarki Komunalnej UMK-Kompleksowe Badanie Ruchu w Krakowie w 2014 roku
 Olivier Schneider, prezes Francuskiej Federacji Rowerzystów-Nowoczesne wyzwania francuskich metropolii, rower a jakość powietrza
Seminarium nt. nowelizacji prawa dot. rowerzystów, w Cricoteka
Olivier Schneider Rozwiązania organizacyjne/cyfryzacja FUB + dyskusja
 M. Hyła-Krakowska strategia rowerowa
 Roger Jackowski - Gdańsk
Rafał Terkalski-Wnioski z raportu w kontekście strategii KMR
M. Hyła - rozporządzenia
Daniel Chojnacki – rozporządzenia-Dyskusja nt. rozporządzeń

Czwartek
Wizytacja krakowskiej infrastruktury rowerowej cz. 1
Seminarium nt. badań ruchu rowerowego w Nowohuckie Centrum Kultury
Ł. Kowalski (Instytut Geografii UJ), M. Wójcik, Jacek Ziebura, T. Kopta,
A. Buczyński (GDDKiA), M. Leszczuk (AGH)
Wizytacja krakowskiej infrastruktury rowerowej cz. 2
Debata nt. przyszłości polityki rowerowej w Polsce w Arteteka

Piątek

Szkolenie dla aktywistów z woj. Śląskiego w Ambasada Krakowian, ul. Stolarska 6/9

W konferencji uczestniczyła Prezes Stowarzyszenia - Jola Koźmin

...................................................................................................................................................................................................................................................

4.11.2015 w imieniu Marszałka Województwa Śląskiego odbyło się  spotkanie konsultacyjne dotyczące Wiślanej Trasy Rowerowej (WTR),w Sali Sesyjnej Urzędu Miejskiego w Pszczynie . Spotkanie poświęcone było omówieniu wyników audytu Wiślanej Trasy Rowerowej w zakresie przebiegu, stanu nawierzchni i oznakowania, a także rekomendacji dotyczących jej zagospodarowania.
W spotkaniu udział wzięli przedstawiciele samorządów gmin przez które przebiega trasa, organizacji rowerowych oraz Fundacji „Napraw Sobie Miasto” – wyznaczonej przez urząd audytorzy w zakresie funkcjonowania WTR. Prezentacja wyników audytu jest ostatnim etapem prac przed opracowaniem ostatecznej wersji dokumentu.

W spotkaniu uczestniczyły Jolanta Koźmin – prezes stowarzyszenia i Beata Załubska –skarbnik stowarzyszenia.
..........................................................................................................................................................................................................................................
27.10.2015  w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Śląskiego odbyła się konferencja 
 
Współczesne wyzwania edukacyjne w zakresie zrównoważonego transportu i bezpieczeństwa rowerzysty na drodze.
Dobra praktyka 
Wyzwania w zakresie edukacji o bezpieczeństwie na podstawie danych z raportów
na temat zdarzeń z udziałem rowerzystów
Cezary Grochowski, stowarzyszenie Wrocławska Inicjatywa Rowerowa
 Praktyczna edukacja rowerowa na ulicach miasta – doświadczenia z Lublina
Aleksander Wiącek, Asystent Prezydenta Miasta Lublin ds. polityki rowerowej
 Doświadczenia francuskie w edukacji rowerowej
Olivier Schneider, Francuska Federacja Użytkowników Rowerów / Miłosz Tatara, stowarzyszenie
Kraków Miastem Rowerów
 Prezentacja projektu „Rowerowa szkoła” (oferta projektu, dotychczasowe działania,
doświadczenia płynące z praktycznych zajęć doskonalenia)
Cezary Grochowski, stowarzyszenie Wrocławska Inicjatywa Rowerowa
Lublin rowerem. Kampania na rzecz zrównoważonych zachowań transportowych
Michał Wolny, Towarzystwo dla Natury i Człowieka
Cykloedukacja – edukacja ekologiczna młodych krakowian z zakresu zrównoważonego
transportu
Miłosz Tatara, stowarzyszenie Kraków Miastem Rowerów
Kierunki zmian systemu edukacji i szkolenia rowerzystów w Polsce
Dyskusja z udziałem publiczności
Warsztat szkoleniowy: korzystanie z narzędzi projektu „Rowerowa szkoła”
Cezary Grochowski, Wrocławska Inicjatywa Rowerowa
.............................................................................................................................................................................................................................................

16.10.2015 w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Śląskiego odbyło się pierwsze spotkanie śląskich środowisk rowerowychi wojewódzkiego oficera rowerowego.

Celem spotkania było przedstawienie kompetencji oficera i pokazanie kierunków rozwoju komunikacji rowerowej w województwie śląskim. Była to też okazja do wzajemnego poznania się aktywistów rowerowych. A przybyło ich na spotkanie ponad dwudziestu! I co ważne, nie tylko z miast skupionych wokół Katowic. Reprezentowane były Częstochowa, Rybnik, Racibórz, Dąbrowa Górnicza, Bielsko-Biała, Cieszyn, Zabrze, Jaworzno, Chorzów, Gliwice, Pszczyna, Tychy, Bytom, Olkusz no i naturalnie Katowice. Jest więc duża szansa na powstanie ogólnośląskiej sieci organizacji rowerowych, które mogłyby mieć realny wpływ na kształtowanie polityki rowerowej w regionie.

Kwestia integracji środowisk rowerowych była jednym z głównych tematów spotkania. Poruszono także kwestie finansowania projektów związanych z tworzeniem infrastruktury rowerowej, wspólnych działań promocyjnych w skali województwa jak „śląska masa krytyczna” oraz krótko omówiono realizację audytu Wiślanej Trasy Rowerowej. 
Ustalono, że spotkania powinny odbywać się cyklicznie i kolejne wyznaczono na połowę listopada. 
                                                                                                       Alex Kopia - oficer rowerowy woj. śląskiego
Piątkowe spotkanie rozpoczyna zmiany ....
Mam nadzieję że i w Bielsku-Białej będzie oficer rowerowy.

Zakres wykonywanych zadań "oficera" :
Nadzór , koordynacja i udział w zadaniach związanych z:
1. współpraca z jednostkami samorządu terytorialnego, organizacjami pozarządowymi i innymi instytucjami ( w tym szkoły i placówki edukacyjne, policja, służby porządkowe) w zakresie projektowania i tworzenia infrastruktury rowerowej oraz promocji, edukacji i bezpieczeństwa,
2. opracowaniem strategii komunikacji i turystyki rowerowej 
3. opracowanie jednolitych standardów dla infrastruktury rowerowej w mieście,
4. udział w opracowaniu wojewódzkiej sieci tras rowerowych łączących miasta województwa śląskiego,
5. współpraca z jednostkami samorządowymi związanymi z infrastrukturą i transportem, edukacją, kulturą, sportem i turystyką, ochrona środowiska, ochrona zdrowia, bezpieczeństwem i promocją,
6. współpraca z instytucjami zajmującymi się szeroko pojętą ochroną dziedzictwa kulturowego, ochroną zabytków i rewitalizacją
7. współpraca z biznesem z szeroko pojętej branży rowerowej,
8. monitorowanie opiniowanie projektów wykonania nowych ścieżek rowerowych, ich przebudowy i modernizacji
9. przygotowanie wniosków do komisji budżetowej na realizowane zadania
Wymagania:
niezbędne:
1. obywatelstwo polskie;
2. wykształcenie: wyższe;
3. doświadczenie zawodowe: co najmniej 5 lat doświadczenia zawodowego;
4. znajomość przepisów ustaw: o samorządzie województwa, prawo o ruchu drogowym, o drogach publicznych, o publicznym transporcie;
5. biegła znajomość obsługi komputera i urządzeń biurowych
6. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych;
7. brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
8. zgoda na przetwarzanie danych osobowych.
dodatkowe:
1. doświadczenie w pracy w samorządzie;
2. dyspozycyjność;
3. znajomość języka obcego (angielski, niemiecki);
4. wysoka kultura osobista, komunikatywność, umiejętność organizowania pracy, umiejętność kreatywnego myślenia i rozwiązywania problemów, rzetelność, systematyczność, dokładność, umiejętność pracy pod presją czasu.
 
Ps. Zebrałam te dane z różnych wytycznych aby przybliżyć zakres obowiązków.
 
                                                     Jolanta Koźmin
...................................................................................................................................................................................................................................
 
25.09.2015 Wojewódzkie obchody Światowego Dnia Turystyki odbyły się w Pszczynie.

Podczas uroczystości wręczono „Dyplomy Marszałka Województwa Śląskiego za Zasługi dla Rozwoju Turystyki w 2015 roku” wyróżnienia przyznawane przez Izby Turystyczne. W tym roku dyplomy marszałka otrzymało 54 organizacji i osób. Wręczył je członek Zarządu Województwa Kazimierz Karolczak.
Dyplom nadaje się osobom fizycznym oraz instytucjom państwowym, jednostkom samorządu terytorialnego, przedsiębiorcom, organizacjom społecznym i zawodowym, które swoją dzialalnością w sposób szczególny przyczyniły się do rozwoju turystyki w Województwie Śląskim. Co roku obchody odbywają się w różnych miejscach regionu. W ubiegłym roku gościły w Żywcu, w tym roku w Pszczynie, w Stajniach Książęcych – obiekcie, który odzyskał swój blask dzięki środkom unijnym i współpracy pomiędzy samorządem województwa i samorządem Pszczyny.
Światowy Dzień Turystyki to święto wszystkich ludzi branży, gestorów bazy hotelowej i gastronomicznej, działaczy organizacji turystycznych, właścicieli i administratorów atrakcji, czyli wszystkich dla których turystyka to z jednej strony źródło dochodów, z drugiej natomiast pasja, przygoda, możliwość dzielenie się z innymi swoimi pomysłami na spędzanie wolnego czasu.
Dla Województwa Śląskiego turystyka to w dłuższej perspektywie jedno ze źródeł rozwojowych. Obsługa i przyjmowanie przyjezdnych stanowią źródło dochodów i wzrostu rentowności dla większości sektorów gospodarki. Doświadczenia krajów naszej strefy klimatycznej wskazują na wielkie możliwości, jakie stwarza rozwój gospodarki turystycznej. Nowe miejsca pracy tworzone mogą być w ramach realizacji wielu przedsięwzięć z obszaru turystyki, choćby takich jak: tworzenie sieci informacji turystycznej, tworzenie nowych inwestycji infrastrukturalnych dla potrzeb turystyki, budowa bazy noclegowej, sportowo-rekreacyjnej i narciarskiej.
Województwo Śląskie urzeka turystów swoją różnorodnością. Tutaj na odkrycie czekają skarby dziedzictwa kulturowego, bogactwo krajobrazowe i elektryzująca oferta kulturalno-rozrywkowa. Piękno przyrody i żywioł wielkich miast mieszają się tu w doskonałych proporcjach, a wypoczynek w ruchu lub wyciszeniu, stanowi dla odwiedzających Śląskie dawkę prawdziwie pozytywnej energii.

Dyplom Marszałka Województwa Śląskiego za Zasługi dla Rozwoju Turystyki w 2015 roku 
Bielsko- Biała: Beskidzkie Towarzystwo Cyklistów
 -organizuje i popularyzuje turystykę rowerową oraz inne formy aktywnego wypoczynku, propaguje budowę ścieżek rowerowych, wytycza nowe szlaki dla potrzeb turystyki rowerowej. Wspiera organizację i osoby, które podejmują działania na rzecz rozwoju turystyki rowerowej. Buduje pozytywną atmosferę zaufania i szacunku dla zajmujących się działaniem na rzecz ruchu rowerowego oraz propaguje wśród członków stowarzyszenia zasady „fair play” - wzajemnej pomocy i uprzejmości.

Obchody w Bielsku-Białej  Światowego Dnia Turystyki.
W piątek, 25 września o godz. 16.00 w auli Książnicy Beskidzkiej odbyło się coroczne spotkanie  przedstawicieli samorządu z organizatorami turystyki. Podczas spotkania Zastępca Prezydenta Miasta Waldemar Jędrusiński wręczył wyróżnienia osobom zasłużonym dla rozwoju turystyki w Bielsku-Białej. Uhonorowani zostali również nauczyciele, będący opiekunami Szkolnych Kół Krajoznawczo-Turystycznych działających w bielskich szkołach, którzy w minionym roku aktywnie propagowali turystykę wśród dzieci i młodzieży. Honorową Odznaką Ministerstwa Sportu i Turystyki „Za Zasługi dla Turystyki” został wyróżniony Oddział PTTK „Podbeskidzie” w Bielsku-Białej, który w bieżącym roku obchodzi 85-lecie działalności.
Wyróżnieni przez Prezydenta Miasta „Za zasługi dla rozwoju turystyki w Bielsku-Białej”:
Barbara Jedynak, Beata Załubska, Jan Baraś, Marek Czader, Grzegorz Gierlasiński, Tadeusz Jan Mikulski, Zbigniew Poraniewski.
 
 
...........................................................................................................................................................................................
  11.06.2015 GALA PROJEKTÓW EUROREGIONU BESKIDY
 
           Z okazji zakończenia i podsumowania realizacji Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska - Republika Słowacka 2007-2013 uczestniczyliśmy w dniu 11.06.15 w Gali Projektów Euroregionu Beskidy. 
          Podczas Gali zaprezentowano i nagrodzono wspaniałe efekty pracy beneficjentów realizujących mikroprojekty finansowane przez Unię Europejską za pośrednictwem Euroregionu Beskidy.
          W trakcie uroczystości przyznano nagrody w IX kategoriach. Beskidzkie Towarzystwo Cyklistów zostało uhonorowane w kategorii ROZWÓJ INFRASTRUKTURY TURYSTYCZNEJ I OKOŁOTURYSTYCZNEJ za realizację projektu „ ROWEREM Z BIELSKA-BIAŁEJ NA SŁOWACJĘ”.
           Otrzymaliśmy również nagrodę specjalną w kategorii DO CELU za uznanie dla konsekwencji w działaniu, realizacji projektów uzupełniających i tworzących spójną całość.
...............................................................................................................................................................................................................................................................
 

 

powrót