"Rowerem z Bielska Białej na Słowację!" - opis projektu

Cel projektu

Zadaniem projektu jest praktyczne umożliwienie kontaktów transgranicznych miedzy rowerzystami z Polski i Słowacji, promocja Euroregionu , stworzenie produktu turystycznego jakim będzie oznakowana trasa rowerowa z Bielska -Białej do granicy Polsko-Słowackiej na przełęczy Glinka, a dalej nasi przyjaciele oznakują trasę do Martina.

Czemu służy projekt?

Projekt współpracy transgranicznej ma na celu udostępnienie atrakcyjnych terenów polskiego i słowackiego przygranicza, które do tej pory nie były często odwiedzane przez turystów – rowerzystów, z uwagi na to, że brakuje na tym terenie kompleksowej infrastruktury cykloturystycznej.

Projekt ma również być inspiracja do dalszych działań w dziedzinie znakowania tras rowerowych, a w tym wypadku późniejszych działań związanych z oznakowaniem sieci tras regionu, której osia będzie trasa z Bielska-Białej do granicy na przełęczy Glinne.

Z jakim problemem się wiąże: Chodzi głównie o brak środków finansowych na realizację tego zamiaru oraz trudności w uzgodnieniach formalnych dotyczących oznakowania.

Jakich długotrwałych zmian możemy oczekiwać po realizacji projektu?

Chodzi głównie o uatrakcyjnienie bezpośredniego przygranicznego terenu, rozszerzenie regionalnych i międzyregionalnych stosunków i rozwój aktywnej turystyki, do której zaliczana jest również cykloturystyka.

Jak również rozszerzenie możliwości organizacji imprez turystycznych-rowerowych w działaniach BTC oraz gmin na trasie , oznakowana trasa zostanie na wiele lat a mapa będzie praktycznym narzędziem dla podróżujących rowerzystów 


Beskidzkie Towarzystwo Cyklistów od 2005 roku aktywnie zajmuje sie propagowaniem i rozwojem w dziedzinie aktywnej turystyki rowerowej oraz lobbingiem tras rowerowych. Co roku promując nowa trasę rowerowa organizujemy Rodzinny Rajd Rowerowy w którym bierze udział 2000-3000 rowerzystów. Oznakowaliśmy odcinek Wiślanej Trasy Rowerowej biegnącej w zdłoż Wisły na terenie woj. Śląskiego.

Beskidzkie Towarzystwo Cyklistów (dalej jako BTC) od dłuższego czasu współpracuje z partnerem projektu Turčianska bicyklová skupina JUS (dalej jako TBS JUS). W ostatnich latach obie organizacje w ramach współpracy współuczestniczyły we wszystkich działaniach dążących do rozwoju tras rowerowych i turystyki w Polsce i na Słowacji. Partnerzy spotykają się kilkakrotnie, co roku i uczestniczą w międzynarodowych działaniach i wydarzeniach związanych zwłaszcza z problematyką oznaczania tras, organizowania akcji rowerowych i propagowania tras rowerowych na wystawach turystycznych. Współpraca do tej pory osiągała tylko ten określony poziom. Okazało się jednak, że konieczne jest rozwiązywanie problematyki tras rowerowych również za pomocą realnych kroków, które doprowadzą do polepszenia sytuacji rowerzystów, zwłaszcza na drogach o wspólnym uczestnictwie rowerzystów i pojazdów mechanicznych. Chodzi głównie o planowanie, legalizowanie i wyznaczanie najodpowiedniejszych tras rowerowych, które miałyby pomóc w usunięciu barier i zidentyfikowanych problemów na trasie Martin –Novoť - Ujsoly - Bielsko-Biala.

Istniejące problemy i bariery:
  1. brak połączenia tras rowerowych biegnących przez przejście graniczne Novoť - Ujsoly i związane z tym połączenie miast partnerskich projektu Bielsko-Biala i Martin
  2. słaba propagacja i brak źródeł informacyjnych, map
  3. brak infrastruktury cykloturystycznej i wyposażenia dla cyklistów
  4. niedostateczne włączenie się instytucji do procesu tworzenia tras rowerowych
  5. podzielony teren i niski stopień motywacji do odwiedzania tego terenu na rowerze
  6. niski stopień bezpieczeństwa cyklistów we wspólnym ruchu komunikacyjnym
  7. niedostatek środków finansowych na wyznaczenie tras rowerowych