"Trasy rowerowe w powiecie bielskim" - opis działań

1 . DZIAŁANIA – PARTNERSTWO
1.1. Spotkania partnerskie koordynatorów projektu. Spotkania odbędą się trzykrotnie w pierwszych kolejnych miesiącach trwania projektu.
1.2. Komunikowanie i wymiana informacji między BTC i JUS
1.3.Workshop - spotkania edukacyjne oparte o wykorzystanie wspólnego doświadczenia, nauki,
wiedzy przekazywanej przez lektorów.
Temat : organizacja i wymiana doświadczeń w dziedzinie budowy tras rowerowych organizacji
masowych imprez rowerowych oraz pierwszej pomocy.
1.4 Workshop – kontynuacja tematów z pierwszego workschopu
Temat :organizacja i wymiana doświadczeń w dziedzinie budowy tras rowerowych organizacji
masowych imprez rowerowych oraz pierwszej pomocy.

2. WYZNACZENIE TRAS ROWEROWYCH
2.1. Zapoznanie się z terenem – zbadanie terenu przed rozpoczęciem fizycznych działań w
terenie. Rozeznanie jest ważną fazą ze względu na dalsze realizowanie projektu czyli tworzenie
dokumentacji, oznaczanie i promocja tras rowerowych. Obejmuje przejazdy po proponowanych
do oznakowania trasy drogach, zapoznanie się z ich stanem , pomiary trasy, fotodokumentacje.

2.2. Opracowanie dokumentacji – Projekt organizacji ruchu – dokument zawierający wszystkie
dane do zalegalizowania trasy.
Projekt organizacji ruchu jest to dokument w którym znajdują się wszystkie informacje o
przebiegu trasy, o umiejscowieniu znaków drogowych, każdy kilometr trasy znajduje swój
graficzny odpowiednik właśnie w tym opracowaniu, dlatego projekt organizacji jest
podstawowym dokumentem o technicznych parametrach trasy nieodzownym do przedłożenia
w instytucjach opiniujących.
2.3. Legalizacja tras cykloturystycznych – proces uzyskania pozwoleń od wszystkich instytucji
opiniujących.
2.4. Wyznaczenie tras cykloturystycznych – działania mające na celu fizyczne oznaczenie
wszystkich tras znakiem malowanym , tabliczkami drogowymi, tablicami –kontury sieci tras –
mapa. Są to działania 3-etapowe – najpierw malowanie znaków 20x20 cm , następnie ustawienie
znaków drogowych oraz ustawienie tablic informacyjnych przy części znaków drogowych w
miejscach charakterystycznych. 80 km tras umożliwi utworzenie nowego atrakcyjnego produktu turystyki w południowej Polsce
2.5 Studium trasy -wraz z powstaniem projektu trasy powstanie studium zawierające zbiór
danych o projekcie poszerzony o informacje kulturalne, historyczne, fotografie etc. Studium
trasy jest narzędziem do promocji trasy w instytucjach opiniujacych

3. PROMOCJA TRAS ROWEROWYCH
3.1 Cyklojazda z udziałęm partnera słowackiego TBS JUS i BTC
3.2 Promocja podczas pikniku rowerowego– masowa promocja wśród 1500 uczestników
Rodzinnego Rajdu Rowerowego

4. PROMOCJA
4.1. Wydanie mapy
4.2. Utworzenie podstrony internetowej projektu
4.3. Dystrybucja materiałów promocyjnych.