"Rowerem z Bielska-Białej na Słowację!" - cele projektu

Cel projektu

Zadaniem projektu jest praktyczne umożliwienie kontaktów transgranicznych między rowerzystami z Polski i Słowacji, promocja Euroregionu , stworzenie produktu turystycznego, jakim będzie oznakowana trasa rowerowa z Bielska -Białej do granicy polsko-słowackiej na przełęczy Glinka (60 km po stronie polskiej), a dalej nasi przyjaciele oznakują trasę do Martina (100 km, po stronie słowackiej).

Czemu służy projekt?

Projekt współpracy transgranicznej ma na celu udostępnienie atrakcyjnych terenów polskiego i słowackiego przygranicza, które do tej pory nie były często odwiedzane przez turystów – rowerzystów, z uwagi na to, że brakuje na tym terenie kompleksowej infrastruktury turystyki rowerowej.

Projekt ma również być inspiracją do dalszych działań w dziedzinie znakowania tras rowerowych, a w tym wypadku późniejszych działań związanych z oznakowaniem sieci tras regionu, której osią będzie trasa z Bielska-Białej do granicy na przełęczy Glinka.

Z jakim problemem się to wiąże : chodzi głównie o brak środków finansowych na realizację tego zamierzenia oraz trudności w uzgodnieniach formalnych dotyczących oznakowania.

Jakich długotrwałych zmian możemy oczekiwać po realizacji projektu ?

Chodzi głównie o uatrakcyjnienie bezpośredniego przygranicznego terenu, rozszerzenie regionalnych i międzyregionalnych stosunków i rozwój aktywnej turystyki, do której zaliczana jest również turystyka rowerowa.

Jak również rozszerzenie możliwości organizacji imprez turystyczno-rowerowych
w działaniach BTC oraz gmin na trasie , oznakowana trasa zostanie na wiele lat, a mapa będzie praktycznym narzędziem dla podróżujących rowerzystówBeskidzkie Towarzystwo Cyklistów od 2005 roku aktywnie zajmuje się propagowaniem i rozwojem w dziedzinie aktywnej turystyki rowerowej oraz lobbingiem na rzecz tras rowerowych. Co roku promując nowa trasę rowerową, organizujemy Rodzinny Rajd Rowerowy, w którym bierze udział 2000-3000 rowerzystów. Oznakowaliśmy odcinek Wiślanej Trasy Rowerowej biegnącej wzdłuż Wisły na terenie województwa śląskiego.Beskidzkie Towarzystwo Cyklistów (dalej jako BTC) od dłuższego czasu współpracuje z partnerem projektu Turčianską bicyklovą skupiną JUS (dalej jako TBS JUS). W ostatnich latach obie organizacje w ramach współpracy współuczestniczyły we wszystkich działaniach dążących do rozwoju tras rowerowych i turystyki w Polsce i na Słowacji. Partnerzy spotykają się kilkakrotnie roku i uczestniczą w międzynarodowych działaniach i wydarzeniach związanych zwłaszcza z problematyką oznaczania tras, organizowania akcji rowerowych i propagowania tras rowerowych na wystawach turystycznych. Współpraca do tej pory osiągała tylko ten określony poziom. Okazało się jednak, że konieczne jest rozwiązywanie problematyki tras rowerowych również za pomocą realnych kroków, które doprowadzą do polepszenia sytuacji rowerzystów, zwłaszcza na drogach o wspólnym uczestnictwie rowerzystów i pojazdów mechanicznych. Chodzi głównie o planowanie, legalizowanie i wyznaczanie najodpowiedniejszych tras rowerowych, które miałyby pomóc w usunięciu barier i zidentyfikowanych problemów na trasie Martin – Novot - Ujsoły - Bielsko-Biała.Zadaniem projektu jest praktyczne umożliwienie kontaktów transgranicznych między rowerzystami z Polski i Słowacji. Co roku napotykamy trudności związane z przebiegiem trasy. Słowaccy przyjaciele przyjeżdżają do Polski nie oznakowanymi trasami, kierując się mapami i intuicją. Taki stan rzeczy jest zawstydzający, dlatego aspiracją BTC jest oznakowanie trasy z Bielska- Białej do Ujsoł – do przejścia granicznego na przełęczy Glinka. Nasza współpraca i przyjaźń od wielu lat przyciąga nowe osoby i stowarzyszenia (z Martina i Żyliny)