"Trasy rowerowe w powiecie bielskim" - cele projektu

Główny cel.

Intensyfikacja współpracy między społecznościami po obu stronach granicy. Bliska współpraca na obszarze pogranicza (np. między BTC i JUS ) pogłębia stosunki dobrosąsiedzkie, która przyczyni się do poprawy sytuacji w dziedzinie kultury, oświaty, turystyki, sportu oraz w sferze społecznej.

Nasz projekt wykorzystuje działania i inicjatywy "ludzi dla ludzi" poprzez działania społeczne w tworzeniu nowego produktu turystycznego jakim będzie powstanie sieci tras rowerowych połączonych ze sobą:

 • połączenie do trasy Bielsko-Biała –Martin
 • połączenie do Greenways – trasa rowerowa łącząca Polskę, Czechy, Słowację, Austrię
 • podłączenie do Wiślanej Trasy Rowerowej – trasa rowerowa łącząca wszystkie
  miejscowości na prawym i lewym brzegu rzeki Wisły.
   

Promocja, której towarzyszą wspólne działania edukacyjne, gry , zabawy, masowe działania w kierunku uaktywnienia turystyki rowerowej. Upowszechnia wiedze o regionie, kulturze, historii.
Rozwój turystyki rowerowej jest ważny dla naszego regionu oraz dla poznania jego zakamarków.
Planujemy oznakowanie 80 kilometrów tras rowerowych. Edukacja i wymiana wiedzy specjalistycznej , między BTC i JUS jest po to, aby podnieść poziom wiedzy i zwiększyć efektywność działań na terenach przygranicznych

Spotkania partnerskie w Martinie są poszerzaniem wiadomości i współpracy z zaprzyjaźnionym miastem, zapoznanie się z strategiami rozwojowymi, sposobami realizacji społecznych inicjatyw oraz wspólna praca nad realizacją projektu. W spotkaniach uczestniczyć będą osoby zajmujące się – na Słowacji turystyką, rekreacją,
itp oraz nasz partner, który umożliwi nowe kontakty transgraniczne.

Workshopy - spotkania edukacyjne oparte o wykorzystanie wspólnego doświadczenia, nauki, wiedzy przekazywanej przez lektorów tematami związane z:

 • organizacją i wymianą doświadczeń w dziedzinie budowy tras rowerowych,
 • organizacji masowych imprez rowerowych oraz pierwszej pomocy.
   

Nawiązanie i wzmocnienie bezpośrednich kontaktów między polską i słowacką społecznością na terenach przygranicznych stworzy bazę dla kolejnych projektów w przyszłości.
Projekt jest bazą do kolejnych działań w zakresie tworzenia nowych tras rowerowych i infrastruktury rowerowej.
BTC oznakowało już 63 km tras rowerowych w naszym Euroregionie, teraz czas na następne oznakowane szlaki.
Z uwagi na to iż w Bielsku-Białej jest tylko kilkanaście kilometrów oznakowanych tras rowerowych (z naszego projektu trans granicznego 2010).

Dlatego planujemy już kontynuacje działań na następne latach znakując kolejne kilometry tras rowerowych. Poprzez wzmocnienie współpracy możliwe jest odnowienie i podtrzymanie tradycji regionalnych i kulturalnych oraz rozwój wspólnych transgranicznych przedsięwzięć w dziedzinie edukacji, sportu i kultury

Cele bezpośrednie

 1. Rozwój turystyki przez transport rowerowy możliwy na nowych oznakowanych trasach rowerowych połączonych z siecią tras krajowych i zagranicznych.
 2. Promowanie miasta BB w Polsce i za granicą.
 3. Rozwój ludzkiego potencjału przez edukację podczas workshopów i organizację pikniku rowerowego